Témák | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Témák

Gyors elérés

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke

Kvantitatív Menedzsment Intézet témajegyzéke

Marketing és Turizmus Intézet témajegyzéke

Pénzügy és Számvitel Intézet témajegyzéke

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet témajegyzéke

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Bessenyei István

  • Koordinációs kudarc és puha költségvetési korlát
  • A migráció hatása a gazdaság növekedésére
  • Versenyképesség és vállalati stratégia

Erdős Katalin:

  • Vállalkozó egyetem
  • Környezeti kérdések a közgazdaságtanban

Farkas Richárd

  • Iparági piacszerkezetek
  • Mikroökonómia
  • Benzinpiaci vizsgálatok
  • Térökonometria

Galambosné Tiszberger Mónika

  • Jóllét mérése
  • Szegénység mérése
  • Szürkegazdaság becslés

Módszertani segítségnyújtás olyan esetekben is, ahol nem témavezető

Kehl Dániel:

  • Adatelemzés R-ben
  • Bayesi ökonometria elmélete és gyakorlati alkalmazása

Pintér Miklós:

  • Nem teljes információs játékok elmélete
  • Kooperatív játékok döntéselméleti szempontból

Rappai Gábor:

  • Speciális munkaerő-keresleti függvények a sportban
  • Az erőviszonyok és a nézettség kapcsolata a látvány-csapatsportokban

Sebestyén Tamás:

  • Monetáris és fiskális koordináció az Európai Unióban
  • A nemzetközi pénzügyi rendszer a válság után
  • Ágens alapú makroökonómiai modellek
  • Kriptovaluták és alternatív pénzek: buborék vagy változó monetáris világrend?

Szabó Norbert

  • Regionális gazdaságfejlesztési kérdések vizsgálata
  • Választott nemzetközi gazdaságtani jelenség vizsgálata

Varga Attila

  • Regionális gazdaságfejlesztés
  • Intelligens szakosodás: hazai és nemzetközi tapasztalatok
  • A régiók innovativitását meghatározó tényezők vizsgálata ökonometriai módszerekkel

Baczur Roland

  • Makroökonómiai modellezés és az ökonometria kapcsolata
  • A makroökonómia határterületei – az ágens alapú modellezés

Braun Erik

  • Makrogazdasági modellezés
  • Hálózatelmélet a makroökonómiában
  • Monetáris gazdaságpolitika

Gyimesi András

  • Munkaidővel kapcsolatos ökonometriai vizsgálatok
  • Csapatsport piacok ökonometriai vizsgálata
  • Panelökonometria

Iloskics Zita

  • A 2008-as gazdasági válság makrogazdasági hatásai
  • Hálózatelmélet a közgazdaságtanban

Kovács Olivér

  • Pénzzel motivált és hipotetikus döntési problémákon alapuló viselkedésközgazdasági kísérletek
  • Méltányossági kérdések a diktátor és ultimátum játékokban

Murai Gábor

  • Fogyasztói viselkedés a mikroökonómiában
  • Racionális viselkedés a közgazdaságtanban

Kvantitatív Menedzsment Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Atanazovné Hartung Katalin

  • Fenntartható ellátási lánc
  • Körforgásos gazdaság

Bedő Zsolt

  • Start-up-ok sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata esettanulmányos módszerekkel.
  • A helyi vállalkozói ökoszisztémák működése.
  • Egyetemközpontú vállalkozói ökoszisztémák tulajdonságainak, működésének feltérképezése, megértése.
  • A vállalkozói ökoszisztéma és az intelligens szakosodás kapcsolata.
  • Észlelhető-e a virtuális térben a vállalkozói aktivitás minősége és intenzitása?

Bugár Gyöngyi

  • Befektetési döntéshozatal
  • Portfólió menedzsment
  • Kockázatmérés és -kezelés

Danka Sándor

  • Ipar 4.0

Hauck Zsuzsanna

  • Az ipar 4.0 termelékenységre gyakorolt hatása
  • Az outsourcing vs. integráció dilemma
  • Kapacitáskihasználtság JIT termelési rendszerekben
  • Készletgazdálkodási modellek
  • Versenyprioritási tényezők a digitalizáció korszakában

Hornyák Miklós

  • Digitális átalakulás
  • Térinformatika üzleti alkalmazásai
  • Gráf alapú adatbázisok üzleti alkalmazásai

Kiss Tibor

  • Kék gazdaság
  • Körforgásos gazdaság

Kovács Balázs

  • Üzleti adatok és dokumentumok bányászata
  • Elektronikus kereskedési rendszerek (tőzsde, Forex)
  • Adatbányászat
  • Szövegbányászat
  • Üzleti intelligencia
  • Mesterséges intelligencia
  • Szimuláció
  • Üzleti modellezés
  • Optimalizálás
  • Kereskedési rendszerek programozása
  • Devizakereskedés
  • Eseményvizsgálat (gazdasági események hatása az árfolyamra)

Kovács Kármen

  • A viselkedési közgazdaságtan fogyasztáshoz kapcsolódó területei

Krabatné Fehér Zsófia

  • Kis- és középvállalkozások regionális versenyképessége

Kruzslicz Ferenc

  • Adatbányászat és módszerei
  • Szövegbányászat
  • Intelligens és vállalati rendszerek
  • Vállalati folyamatok informatikai támogatása

Rideg András

  • Klasszikus és modern stratégiai menedzsment irányzatok elméleteinek szintézise, operacionalizálása
  • KKV menedzsment, KKV versenyképesség, családi vállalatok
  • Kompetenciaalapú vállalati versenyképesség témakörében a kompetenciakonfigurációk nagymintás empirikus elemzése
  • A szervezetelmélet kontingenciaelméletének empirikus vizsgálata

Somogyvári Márta

  • Megújuló energiarendszerek társadalmi és gazdasági vonatkozásai
  • Energiapiacok rendszerdinamikai modellezése
  • Fenntartható energiarendszerek - fenntartható gazdaság
  • Korrupció a gazdaságban,  a társadalombam és egyes szektorokban (orvosi korrupció, építőipar)
  • Pénzügy és etika
  • Szervezeti igazságosság - szervezeti etika

Szerb László

  • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztémák nemzetközi vizsgálata országos és regionális szinteken,
  • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztéma vizsgálata Magyarország városrégióiban
  • Kisvállalatok versenyképességének vizsgálata és elemzése Magyarországon

Marketing és Turizmus Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Csapó János

  • Turisztikai centrum és periféria viszonyok kutatása, a a turizmus térbeli koncentrációjának és dekoncentrációjának komplex hatásai
  • A turizmus keresletének és kínálatának legújabb trendjei
  • Turizmus és területfejlesztés, turizmus és vidékfejlesztés
  • Határmenti térségek turizmusfejlesztése
  • Regionális (nemzetközi, hazai) turizmusföldrajz
  • Turizmus és biztonság kérdésköre
  • Niche termékek a turizmusban

Gerdesics Viktória

  • Helymarketing (városmárka, városimázs, országmárka, országimázs)
  • Márkastratégiai kérdések
  • Marketing és turizmus határterületei
  • Vendéglátás és gasztronómia
  • Horvátország, Balkán

Gonda Tibor

  • Egy sikeres TDM szervezet szerepe a desztináció újrapozicionálásában.
  • Tetszőleges turisztikai termék típus jó gyakorlatának  és innovatív szolgáltatásfejlesztésének az elemzése, további fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
  • Turisztikai klaszterek lehetséges szerepvállalása a turisztikai termékfejlesztésben- a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tevékenysége alapján
  • A Fishing on Orfű fesztivál hatása az orfűi turisztikai márka fejlődésére
  • A Pécs Europa Kulturális Fővárosa 2010 fejlesztési projektjeinek a turisztikai hatásai

Jakopánecz Eszter

  • Kvalitatív piackutatási módszerek
  • Fogyasztói ellenállás
  • Tudatos fogyasztók, tudatosság a fogyasztói magatartásban
  • Élelmiszerfogyasztói magatartás

Kaposi Zoltán

  • Nagyobb dél-dunántúli üzemek/gyárak gazdasági változásai a 20. század második felében. (Feladat: elemezni az ipari üzem/gyár létrejöttét, működését, a rendszerváltás utáni átalakulását, mai helyzetét és hosszú távú lehetőségeit.)
  • A gazdasági elit változásai. (Területileg: Magyarországon; a Dél-Dunántúlon; nagyobb városokban stb. – megegyezés szerint)
  • Az agrárnagyüzemek (állami gazdaságok, mezőgazdasági kombinátok stb.) változásai a Dél-Dunántúlon a 20. század második felében. A mezőgazdaság strukturális változásai és hosszú távú lehetőségei.
  • Kulturális- és örökséghagyományok Magyarországon (egy, a hazai örökségturizmusban szerepet játszó település működése, jelentősége)
  • A dél-balatoni fürdőkultúra fejlődése (egy kiválasztott korszakban; lehet a kialakulása, a szocializmus ideje, a rendszerváltás után stb.)
  • A városfejlődés aspektusai (egy kiválasztott város mintáján: népesség- és társadalomfejlődés; a város mint gazdasági központ; a városi életmód változásai stb.)

Lányi Beatrix

  • Kínálatmenedzsment
  • Innovációmarketing
  • Globális marketing

Mátyás Judit

  • Storytelling
  • Német nyelvű marketing-/reklámnyelv,
  • Marketing; nemzetközi marketing, etnomarketing

Nagy Ákos

  • Ügyfélértékelési módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása
  • Hatékonyság és eredményesség mérése a marketingkommunikációban
  • Word-of-mouth marketing

Németh Péter

  • Kereskedelmi vállalatok marketingtevékenysége
  • Fogyasztók üzletválasztási döntései
  • Nemek fogyasztói magatartása
  • Marketingkutatási problémák vizsgálata klasszikus és új módszerekkel

Pavluska Valéria

  • Kultúramarketing
  • Nonprofit marketing

Putzer Petra

  • KKV marketing
  • Visszautas logisztika, marketingcsatornák
  • Marketing és pénzügy határterületei
  • Termékelhelyezés szerepe a turizmusban
  • CSR, felelősség és etika a marketingben

Raffay Zoltán

  • Turisztikai desztinációk fejlődése: új desztinációk megjelenése a turizmus piacán
  • Innovációk, új szolgáltatások és termékek a turizmusban
  • Trendek a turizmusban és az azokra adott válaszok
  • Az új technológiák és a turizmus: AR, VR, drónok és társaik
  • Sikeres turisztikai vállalkozások: esettanulmányok és az azokból levonható következtetések
  • A turizmus előtt álló kihívások: terrorizmus, éghajlatváltozás, migrációs és egyebek

Szűcs Krisztián

  • A marketingkutatás új irányai, innovatív megoldásai
  • Fogyasztói piacok szegmentációs lehetőségei
  • Fogyasztói döntések viselkedésgazdaságtani közelítésben
  • Neuromarketing módszertani megoldások

Törőcsik Mária

  • A fogyasztói magatartás megértése
  • A sportfogyasztás trendjei
  • Generációk igényeire reflektáló marketing
  • Az életkor és az életív marketing kapcsolódásai
  • Self-marketing

Pénzügy és Számvitel Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Beke Jenő

  • Nemzetközi számviteli harmonizáció
  • Külföldi számviteli rendszerek
  • Könyvvizsgálat
  • Számvitel és adózás termelési/szolgáltatási stratégiaalkotás

Bélyácz Iván

  • Vállalatok tőkestruktúra döntéseinek értékelése
  • Beruházások reálopciós értékelése

Budai Eleonóra

  • A számviteli rendszerre ható tényezők, rizikófaktorok
  • A számviteli  és kontrolling tevékenységet végzőkkel szembeni elvárások változása
  • A számviteli adatok felhasználásának korlátai, a számviteli adatállományban rejlő kockázatok és azok okai    
  • Kontrolling a vállalatok és intézmények gyakorlatában, az alkalmazott módszertan változása
  • Az IFRS alkalmazásának hatása a vállalati kontrolling rendszerre
  • Merre tovább számvitel, kontrolling?

Csapi Vivien

  • Stratégiai beruházások értékelése (DCF-től a reálopcióig)
  • Reálopciók speciális alkalmazási lehetősége (marketing, menedzsment, mérnöki tudományok, sport stb.)

Denich Ervin

  • Kockázat, számviteli kockázat, kockázatkezelés
  • Számviteli beszámolók megbízhatósága, a torzító tényezők feltárása

Fentősné Mohácsi Bernadett

  • Pénzügyi kultúra vizsgálata
  • A pénzügyi válság hatása a hazai hitelintézetek vagyonszerkezetére

Kuti Mónika

  • FinTech
  • Crowdfunding
  • Finanszírozási korlát
  • Finanszírozási flexibilitás
  • Beruházási torzulások

Lukovszki Lívia

  • Az adótörvény változások hatása a kis- és középvállalati szektorra
  • A KKV szektor társadalmi felelősségvállalása hazánkban és a nagyvilágban

Márkus Gábor

  • A magyar adórendszer változásának trendjei
  • A fogyasztási és a jövedelmi adók szerepének megváltozása az európai adórendszereken belül
  • A vállalati és a területi versenyképesség értelmezése és mérése
  • Az egyéni és az intézményi versenyképesség összefüggései

Pintér Éva

  • Vállalatfelvásárlás és fúzió hatékonyság-értékelése
  • Befektetés értékelési, vállalatértékelési módszerek tőkestruktúra elméleti megközelítése
  • Pénzügyi szolgáltatás innováció

Posza Alexandra

  • Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése
  • Opcióárazás
  • Start-up finanszírozás

Rádóczy Klaudia

  • Az öngondoskodás aktív lehetőségei
  • A Carhart-modell alkalmazhatósága
  • A Fama-French faktorok relevanciája adott tőkepiacon
  • Aktív portfóliókezelési módszerek
  • Tőkepiacok empirikus vizsgálata
  • Mikroökonómia a pénzügyekben
  • Befektetői preferenciák és kockázatészlelés
  • Optimális befektetési lehetőségek modellezése
  • Tőzsdei hozamok ökonometriai vizsgálata
  • Eszközárazási modellek hatékonyságának vizsgálata
  • A visegrádi országok tőkepiacainak kockázati vizsgálata
  • Eseménytanulmány elemzések

Schepp Zoltán

  • A magyarországi devizahitelezés tanulságai

Szabó Zoltán 

  • Gazdaságpszichológiai témák

Ezen belül kiemelten:

  • Az időskori döntések gazdaságpszichológiai összefüggései

Szücs Tamás

  • Valós értékelés szerepe a bankszektorban
  • A pénzügyi instrumentumok értékelése különös tekintettel az IFRS 9
  • standardra
  • Földbirtok politika hazánkban és az Európai unióban
  • Transzferárazás hazánkban, illetve az unióban
  • Modern költséggazdálkodási technikák
  • Mezőgazdasági támogatások megítélése a gazdálkodási gyakorlatban
  • Származékos ügyletek számvitele, értékelésük

Tóth-Pajor Ákos

  • A hitel és piaci kockázat kezelésének empirikus vizsgálata
  • Aggregált hitelkockázati modellek empirikus vizsgálata
  • Portfóliók teljesítményének empirikus vizsgálata
  • Vállalati problémák vizsgálata az új intézményi közgazdaságtan keretrendszerében
  • Osztalékpolitikai döntések empirikus vizsgálata
  • Tőkeszerkezeti döntések empirikus vizsgálata
  • Beruházási döntések empirikus vizsgálata
  • Befektetői viselkedés vizsgálatok a tőkepiacokon

Takács András

  • Vállalatok és részvények értékelési problémái

Ulbert József

  • Vállalati pénzügyek, vállalati kockázat és teljesítménymérés

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet témajegyzéke

A teljes témajegyzék letöltése

Ásványi Zsófia

  • Expat-menedzsment: elmélet & gyakorlat
  • Szakszervezetek – kollektív szerződés – sztrájk
  • Generációs kihívások a foglalkoztatásban

Balogh Gábor

  • Emberi erőforrás menedzsment (HR) témák, pl.:
    • új HR trendek (Social Recruitment, Employer Branding, HR és Big Data, stb.),
    • HR egyes funkciói, rendszerei,
    • HR jövője (e-HRM, szoftverek, lojalitás és dolgozói elkötelezettség),
    • digitalizáció és robotizáció hatása a HR-re, munkaerő-piaci hatások,
    • applikációk és innovatív módszerek a toborzás-kiválasztásban (gamifikáció, szabaduló szoba mint kiválasztási módszer, stb.),
    • SSC szektor vizsgálata, fluktuáció elemzése,
    • összehasonlító elemzések (időbeli, nemzetközi, cégek közötti, foglalkoztatási ágak szerint, nemek szerint, végzettségek szerint, munkakörök szerint, közszféra-versenyszéfra, stb.).
  • Tehetségmenedzsment, tehetséggondozási módszerek, rendszerek, modellek, pl.:
    • hol ki számít tehetségnek (területi szempontok), kompetenciamérés,
    • hogyan lehet őket megszerezni, vonzani, fejleszteni, megtartani,
    • jó gyakorlatok gyűjtése külföldi és hazai példák mentén (flow, inspiráció, motiváció, tehetség hálózatok, szakkollégiumok működése, stb.).
  • Karriermenedzsment témák, pl.:
    • egyéni aspektusok, célkitűzések, motivációk, tudatosság és tervezettség vizsgálata,
    • karriermenedzsment programok, szervezeti alkalmazások, gyakorlatok,
    • hallgatók aspirációi, attitűdjei, reális és irreális elképzelései szemben a munkaerőpiac elvárásaival (frissdiplomások bérigényei, stb.),
    • stresszkezelési technikák alkalmazhatósága hallgatóknál, munkavállalóknál, vezetőknél (mindfulness, stb.), kinél mikor működik, mikor nem,
    • időmenedzsment vezetőknél, hallgatóknál, munkavállalóknál, mitől függ a hatékonyság (multitasking, monotasking),
    • generációs problémák, surlódások, konfliktusok menedzselése,
    • egyéni életpálya menedzselése.

Benke Mariann

  • Változásmenedzsment
  • Szervezeti viselkedés

Borgulya Istvánné

  • Szervezeti, vállalati kommunikáció (szervezetek belső és a környezettel folytatott kommunikációja)
  • Nemzetközi és kultúraközi (szervezeti) kommunikáció

Dévényi Márta

  • Szervezeti és üzleti kommunikáció
  • Szervezeti és üzleti tárgyalások

Farkas Ferencné:

  • Ráhatással vagy anélkül (Családmodell a XXI. században) 
  • Az egyetemisták hatása a pécsi lakáspiacra 

Fodor Péter

  • Tudásmenedzsment a nukleáris szférában
  • Vállalkozói készségek fejlesztésének lehetőségei
  • A vezetési tanácsadás mentális és szakmai kihívásai

Gyarmatiné Bányai Edit

  • Önismeret és önfejlesztés jelentősége a karriertervezésben
  • Kompetenciafejlesztés
  • Az érzelmi intelligencia helye és szerepe az üzleti világban, a vezetésben és az üzleti döntésekben
  • Szolgáltatások menedzsmentje

Jarjabka Ákos

  • Projektmenedzsment
  • Nemzeti – szervezeti kultúra
  • Pályázatok menedzselése
  • Sportmenedzsment

Karoliny Mártonné

  • Veled vagy nélküled: Vezetői és HR-es szerepek az emberi erőforrások menedzselésében Magyarországon

Kornai Gábor

  • A növekedés hatása egy tanácsadó cég kultúrájára (AAM)
  • Egy tanácsadó cég HR stratégiája (AAM)
  • Hogyan képezik munkatársaikat a tanácsadó cégek? (összehasonlítás - AAM és mások)
  • Verseny és kooperáció a vezetési tanácsadás piacán (piackutatás)
  • A tanácsadó cégek marketing kommunikációjának összehasonlítás (AAM és mások)
  • Szabályozási hatáselemzés (Regulatory Impact Assessment) - sokféle témában
  • Projekt kontrolling: teljesítménymutatók kialakítása (AAM)
  • Projekt kontrolling: terv/tény összehasonlítás (AAM)
  • Egy tanácsadó cég 2009-es üzleti terve (AAM)

László Gyula

  • Munkaügyi kapcsolatok makro- és mikro szinten: konfliktus, tárgyalás, harc
  • Foglalkoztatáspolitika: elmélet és gyakorlat, Európában és itthon

Németh Julianna

  • Emberi erőforrás menedzsment
  • Humántőke értékelés
  • Humántőke javadalmazása

Pótó Judit

  • Nonprofit szervezetek, nonprofit menedzsment
  • Önkéntesség, önkéntesek menedzsmentje, önkéntesek motivációi
  • Szervezeti növekedés, növekedési krízisek

Schmuck Roland

  • Stratégiai menedzsment
  • Üzleti modellek
  • Minőségirányítás
  • Üzleti szimuláció

Sipos Norbert

  • A felsőoktatás változó tendenciái a rendszerváltás előtt és után, Magyarországon és Európában
  • A frissdiplomások helyzete a munkaerőpiacon
  • A pályakövetési vizsgálatok hasznosíthatósága a felsőoktatási marketingben
  • Az érzelmi intelligencia helye és szerepe a vezetésben
  • Bachelor-Mesterképzés átmenetre ható erők a felsőoktatásban
  • Diplomás pályakövetés Európában
  • Diplomás Pályakövető Rendszer hazai gyakorlata és frissdiplomások
  • Employer Branding
  • Felsőoktatáshoz kapcsolódó kutatási témák
  • Felsőoktatási intézmények vonzáskörzetének vizsgálata gravitációs módszer segítségével
  • Kompetenciaszükségletek a frissdiplomások körében
  • Motivációelméletek alkalmazása a gyakorlatban
  • Munkaerő-piaci tendenciák, foglalkoztatottsági helyzet
  • Munkaügyi vs. Alkalmazotti kapcsolatok Magyarországon és Európában
  • Pályázatmenedzsment
  • Projektmenedzsment

Sümeginé Dobrai Katalin

  • A szervezeti tanulás és tudásmenedzsment modelljeinek gyakorlati alkalmazása
  • Tudásintenzív tevékenységet folytató szervezetek
  • Professzionalizálódás a nonprofit szervezetekben
  • Tudástranszfer nemzetközi vállalatoknál
  • A tudásmenedzsment és a HR összefüggései

Szabó-Bálint Brigitta

  • Employer branding
  • Generációk a munkahelyen, kormenedzsment
  • Innovatív toborzási, kiválasztási technikák
  • Karriermenedzsment
  • Egyéni aspektusból
  • Szervezeti aspektusból
  • Tudásmenedzsment

Szakó Tímea

  • Belső vállalati kommunikáció
  • Az atipikus foglalkoztatási formát alkalmazó vállalatok belső kommunikációjának vizsgálata
  • Kommunikációmenedzsment

Titkos Csaba

  • Kompetenciafejlesztés
  • Önismeret
  • Szervezetfejlesztés
  • Kreatív témák

Vitai Zsuzsanna

  • Humán erőforrás menedzsment
  • Vállalatvezetés
  • Szervezeti viselkedés

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább